เกี่ยวกับเรา

gaess คือ เทคโนโลยี สำหรับการปรับปรุงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการบำบัดน้ำเสีย ในกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ gaess คือ ผลงานที่มาจากการออกแบบ คิดค้น วิจัย พัฒนา และประดิษฐ์เพื่อการใช้งานโดยมุ่งเน้นให้อยู่ บนพื้นฐานแนวความคิดการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย โดยเน้นกลไกที่เหมาะสมกับการใช้วัสดุและชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตภายในประเทศ เป้าหมายคือง่ายต่อการผลิต การใช้งาน การซ่อมบำรุง และต้นทุนที่ถูก โดยคุณภาพต้องสูงผ่านมาตรฐานด้านวิศวกรรมที่กำหนดไว้ในระดับสากลเพื่อให้ผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีของเรา

gaess v1 ยังเป็นเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในครุภัณฑ์ประปาของบัญชีนวัตกรรมไทยปี 2560 และtop10นวัตกรรมแห่งนวัตกรรมปี 2561